Luyện tập tổng hợp

Dương Thanh Ngân

1.Mary wanted all of us to visit Po Nagar Cham Tower after lunch.(2 cách)

Mary suggested.......................

Mary suggested..........................

2. ''Let's go to the cinema tonight,"he suggested(2 cách)

He suggested.............................

He suggested .............................................

Hoàng Hạnh Nguyễn
26 tháng 11 2020 lúc 5:27

1.Mary wanted all of us to visit Po Nagar Cham Tower after lunch.(2 cách)

Mary suggested that we should visit Po Nagar Cham Tower after lunch.

Mary suggested visiting Po Nagar Cham Tower after lunch.

2. ''Let's go to the cinema tonight,"he suggested(2 cách)

He suggested that we should go to the cinema tonight.

He suggested going to the cinema tonight.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN