Câu hỏi của Phương Anh - Vật lý lớp 12

một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình x=6cos(10pit-pi/3)(cm) quãng đường chất điểm đi từ thời điểm t=0 đến thời điểm qua vị trí x=-3cm lần thứ 2014 là?

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.