Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Híuu

x,y ở 2 chu kì kế tiếp và 2 nhóm kế tiếp có Z=31 (Zx<Zy)

a, Xác định vị trí x,y trong bảng tuần hoàn

b, cho công thức hidroxit tác dụng với CO2, H2SO4, HgCl2, NaHCO3. Viết PTHH


Các câu hỏi tương tự
Loading...