Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Thanh Hiền

Cho 38g hỗn hợp 2 muối hidrocacbanat của hai kim loại thuộc nhóm IIA thuộc 2 chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn tác dụng đủ với a gam dung dịch HCL 10%. sau phản ứng thu được dung dịch X và V lít khí Y ở đktc. cho X tác dụng vừa đủ với b gam dung dịch Agno3 20% thu được 71.75gam kết tủa

a, xác định công thức hai muối

b, tính a, b,V

c, Hấp thụ hết V lít khí Y vào 400ml dung dịch Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN