Các câu hỏi tương tự
Hoàng Xuyên Chi

bài 1:viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và ko vượt quá 7 bằng hai cách

viết tập hợp B các số tự nhiên khác 0 và ko vượt quá 12 bằng hai cách

viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và nhỏ hơn 20 bằng hai cách

viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 9 và nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách

bài 2 viết tập hợp các chữ số của các số hoặc chữ cái của từ

a) 97947;b) 60000;c) NINH THUẬN;đ)CHĂM HỌC

bài 3 tìm số phần tử của tập hợp bằng công thức viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

a) A={x E n/10<x<16};b) B={x E n/10<_x<_20};c) C={x e n/5<x<_10}

bai 4  tìm x, biet

a)25+3(x-8)=37;b) 3 mũ x=9;c) 2 mũ x:2 mu 5=1;d)2x+41=5 nhận 3 mũ 2

bài 5 tính nhanh

a) 1+2+3+...+98+99;b) 3+5+7+9+...+95+97;c) 15+25+35+...+2005+2015

bài 6 tìm x ,biết

a)36:x;45:x và x là số thứ nhiên lớn nhất;b)x:3;x:5 và x là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0

bài 7va 8 dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

trong các số 31527;304;2015;231.số nào chia hết cho 2,cho3,cho5,cho9

bài 8 a)thay *bằng các chữ số nào để được số 73*chia hết cho cả 2 và 9

b) thay* bằng các chữ số nào để được số 589*chia hết cho 2 và 5

c) thay*bằng các chữ số nào để được số 589*chia hết cho 3 mà ko chia hết cho 9

đ) thay*bằng các chữ số nào để được số 589*chia hết cho cả 2 và 3

e) thay*bằng các chữ số nào để được số 792*chia hết cho cả 3 và 5

bài 9 toán giải về ước chung lớn nhất kí hiệu UCLN bội chung nhỏ nhất kí hiệu BCNN

a) một đội y tế có 14 bác sĩ và có 63 điều dưỡng.có thể chia đôi y tế thành nhiều nhất bao nhiêu?mỗi tổ co mấy bác sĩ,mấy điều dưỡng?

b)một số sách xếp thành từng bó 10 quyển,hoặc 12 quyển,hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó.tìm số sách đó,biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

c) một khối học sinh khi tham gia diễn hành nếu xếp 12 hàng;15 hàng;18 hàng đều dư 7.hỏi khối học sinh có bao nhều học sinh?biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400

truong tham tu pham quanh

bài 1:viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và ko vượt quá 7 bằng hai cách

viết tập hợp B các số tự nhiên khác 0 và ko vượt quá 12 bằng hai cách

viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và nhỏ hơn 20 bằng hai cách

viết tập hợp D các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 9 và nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách

bài 2 viết tập hợp các chữ số của các số hoặc chữ cái của từ

a) 97947;b) 60000;c) NINH THUẬN;đ)CHĂM HỌC

bài 3 tìm số phần tử của tập hợp bằng công thức viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử

a) A={x E n/10<x<16};b) B={x E n/10<_x<_20};c) C={x e n/5<x<_10}

bai 4  tìm x, biet

a)25+3(x-8)=37;b) 3 mũ x=9;c) 2 mũ x:2 mu 5=1;d)2x+41=5 nhận 3 mũ 2

bài 5 tính nhanh

a) 1+2+3+...+98+99;b) 3+5+7+9+...+95+97;c) 15+25+35+...+2005+2015

bài 6 tìm x ,biết

a)36:x;45:x và x là số thứ nhiên lớn nhất;b)x:3;x:5 và x là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0

bài 7va 8 dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9

trong các số 31527;304;2015;231.số nào chia hết cho 2,cho3,cho5,cho9

bài 8 a)thay *bằng các chữ số nào để được số 73*chia hết cho cả 2 và 9

b) thay* bằng các chữ số nào để được số 589*chia hết cho 2 và 5

c) thay*bằng các chữ số nào để được số 589*chia hết cho 3 mà ko chia hết cho 9

đ) thay*bằng các chữ số nào để được số 589*chia hết cho cả 2 và 3

e) thay*bằng các chữ số nào để được số 792*chia hết cho cả 3 và 5

bài 9 toán giải về ước chung lớn nhất kí hiệu UCLN bội chung nhỏ nhất kí hiệu BCNN

a) một đội y tế có 14 bác sĩ và có 63 điều dưỡng.có thể chia đôi y tế thành nhiều nhất bao nhiêu?mỗi tổ co mấy bác sĩ,mấy điều dưỡng?

b)một số sách xếp thành từng bó 10 quyển,hoặc 12 quyển,hoặc 15 quyển đều vừa đủ bó.tìm số sách đó,biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

c) một khối học sinh khi tham gia diễn hành nếu xếp 12 hàng;15 hàng;18 hàng đều dư 7.hỏi khối học sinh có bao nhều học sinh?biết rằng số học sinh trong khoảng từ 350 đến 400

 

 

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN