Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Đoan Trương

Cho mạch R1nt ((R2ntR3)//R4). Biết R1=5om, R2=30om, R3=R4=10 ôm, r=2 ôm, E=15v

a) tìm nhiệt lượng toả ra trên R3 sau 3 phút 20s

b) Tìm U MN (M trước R1, N giữa R2 và R3)

Hà Đức Thọ
Trung tá -
19 tháng 11 2020 lúc 16:46

E r R1 R2 R3 R4 P Q M N

a)

\(R_{23}= R_2+R_3= 30+10=40 \Omega\)

\(R_{234}= \dfrac{40.10}{40+10}=8\Omega\)

\(R_{tđ} = R_1+R_{234}= 5+8=13\Omega\)

Cường độ dòng điện mạch chính: \(I=\dfrac{E}{r+R_{tđ}}= \dfrac{15}{2+13}=1A\)

Hiệu điện thế đoạn mạch MN: \(U_{PQ}=I.R_{234}=1.8=8V\)

Cường độ dòng điện qua điện trở R3 là: \(I_3=\dfrac{U_{PQ}}{R_{23}}=\dfrac{8}{40}=0,2A\)

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R3 sau 3 phút 20s là: \(Q=I^2.R_3.t=0,2^2.10.(3.60+20)=80(J)\)

b) Hiệu điện thế: \(U_{MN}=U_{MP}+U_{PN}=U_1+U_2\)

\(\Rightarrow U_{MN}=I_1.R_2+I_{2}.R_2=1.5+0,2.30=11(V)\)

Đáp số:

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN