Câu hỏi của Phương Anh - Vật lý lớp 12

một chất điểm có khối lượng m=100g thực hiện dao động điều hòa . khi chất điểm ở cách vị trí cân bằng 4cm thì tốc độ của vật là 0.5m/s và lực kéo về tác dụng lên vật là 0.25N.biên độ dao động của chất điểm là

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.