Bài 7. Câu lênh lặp

Võ Vân Trường

Viết chương trình nhập số nguyên n rồi hiển thị các chữ số của số đó

Viết chương trình tìm UCLN và BCNN của 2 số a,b được nhập từ bàn phím

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 14 tháng 11 2020 lúc 19:04

1: Viết chương trình nhập số nguyên n rồi hiển thị các chữ số của số đó

uses crt;

var n,i,d:integer;

st:string;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

str(n,st);

d:=length(st);

for i:=1 to d do

write(st[i]:4);

readln;

end.

2: Viết chương trình tìm UCLN và BCNN của hai số a,b được nhập từ bàn phím

uses crt;

var a,b,i,ucln,bcnn:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

ucln:=1;

if a>b then

begin

for i:=1 to b do

if (a mod i=0) and (b mod i=0) then

begin

if ucln<i then ucln:=i;

end;

end

else begin

for i:=1 to a do

if (a mod i=0) and (b mod i=0) then

begin

if ucln<i then ucln:=i;

end;

end;

bcnn:=(a*b) div ucln;

writeln('Uoc chung lon nhat=',ucln);

writeln('Boi chung nho nhat=',bcnn);

readln;

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN