Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

hung

hoà tan kim loại M vào 100ml nước thu được dd X chứ chất tan có nồn độ 53.62 %. xác định M


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN