Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thuong Mai

Tại sao nói Pháp luật mang tính phổ biến, tính chặt chẽ và tính bắt buộc.

Nhanh giúp mình với, mai thi rồi!!!!


Các câu hỏi tương tự
Loading...