Violympic toán 9

Easylove

Giải hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}xy-3x-2y=16\\x^2+y^2-2x-4y=33\end{matrix}\right.\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 11 tháng 11 2020 lúc 9:52

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}2xy-6x-4y=32\\x^2+y^2-2x-4y=33\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left(x+y\right)^2-8\left(x+y\right)=65\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x+y=13\\x+y=-5\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left[{}\begin{matrix}y=13-x\\y=-5-x\end{matrix}\right.\)

Thế vào pt đầu

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN