kinoyo
12 tháng 9 2017 lúc 21:11

oán lớp 9 lớp 7 sao giúp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Cho hệ phương trình 8 x + 7 y = 16 8 x - 3 y = - 24 . Nghiệm của hệ phương trình là

A.  x ;   y = - 3 2 ; 4

B.  x ;   y = 4 ;   - 3 2

C.  x ;   y = - 3 2 ;   - 4

D.  x ;   y = - 2 ;   2

Pham Trong Bach

Cho hệ phương trình 8 x + 7 y = 16 8 x - 3 y = - 24 . Nghiệm của hệ phương trình là

A.  x ;   y = - 3 2 ;   4

B.  x ;   y = 4 ;   - 3 2

C.  x ;   y = - 3 2 ;   - 4

D.  x ;   y = - 2 ;   2

Pham Trong Bach

Cho hệ phương trình 8 x + 7 y = 16 8 x − 3 y = − 24 . Nghiệm của hệ phương trình là:

A.  ( x ;   y )   =   − 3 2 ; 4

B.  ( x ;   y )   =   4 ; − 3 2

C.  ( x ;   y )   =   − 3 2 ; − 4

D. (x; y) = (−2; 2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN