Căn bậc hai. Căn bậc ba

Đõ Phương Thảo

tìm a,b để x3 +ax2+bx+4 ⋮ (x-2)2

Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 11 tháng 11 2020 lúc 14:17

Đặt: x3 + ax2 + bx + 4 = f(x); (x - 2)2 = g(x) và f(x), g(x) \(\in\) Z

Vì f(x) chia hết cho g(x) nên f(x) phải được viết dưới dạng f(x) = g(x).Q(x) trong đó: Q(x) là đa thức thương (Q(x) \(\in\) Z)

\(\Rightarrow\) x3 + ax2 + bx + 4 = (x - 2)2 . Q(x)

Thay x = 2 ta được:

8 + 4a + 2b + 4 = 0

\(\Leftrightarrow\) 4a + 2b + 12 = 0

\(\Leftrightarrow\) 2a + b + 6 = 0

\(\Leftrightarrow\) 2a + b = -6

\(\Leftrightarrow\) a = b = -2 (TM)

Vậy a = b = -2 thì x3 + ax2 + bx + 4 \(⋮\) (x - 2)2

Chúc bn học tốt! (Chắc có mỗi cái này tm thôi)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN