Park Jimin - Mai Thanh Hoa
10 tháng 9 2017 lúc 15:26

Bài giải

Số bóng xanh là :

12 - 5 = 7 ( quả )

Phân số chỉ số bóng xanh là :

\(7:12=\frac{7}{12}\)

Đáp số: \(\frac{7}{12}\)

Bình luận (0)
nguyễn hà my
10 tháng 9 2017 lúc 15:25

\(\frac{7}{12}\)

Bình luận (0)

Số bóng xanh là : 

     12 - 5 = 7 ( quả bóng ) 

Vậy phân số chỉ số bóng xanh là : 7/12

k nha ! Xin bạn đó !

     

Bình luận (0)
Tiến Vỹ
10 tháng 9 2017 lúc 15:28

số bóng xanh

12-5=7(quả)

phân số chỉ số bóng xanh

12:7=\(\frac{12}{7}\)

đs:12/7

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN