Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

bts

Tìm x biết:

a) (x-2)2=9

b) (x-3)2-3x+9=0 giải mình với ạ

Kiều Vũ Linh
7 tháng 11 2020 lúc 10:29

a) (x - 2)2 = 9

(x - 2)2 - 9 = 0

(x - 2)2 - 32 = 0

(x - 2 - 3)(x - 2 + 3) = 0

(x - 5)(x + 1) = 0

\(\Rightarrow\) x - 5 = 0 hoặc x + 1 = 0

*) x - 5 = 0

x = 0 + 5

x = 5

*) x + 1 = 0

x = 0 - 1

x = -1

Vậy x = 5; x = -1

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Mai Linh
6 tháng 11 2020 lúc 23:06

a) (x-2)2=9

{x+2=3x+2=−3 {x=1x=−5 vậy

b) (x-3)2-3x+9=0

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
7 tháng 11 2020 lúc 18:28

a) (x - 2)2 = 9

(x - 2)2 - 9 = 0

(x - 2)2 - 32 = 0

(x - 2 - 3)(x - 2 + 3) = 0

(x - 5)(x + 1) = 0

\(\Rightarrow\) x - 5 = 0 hoặc x + 1 = 0

*) x - 5 = 0

x = 0 + 5

x = 5

*) x + 1 = 0

x = 0 - 1

x = -1

Vậy x = 5; x = -1

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN