Phép nhân và phép chia các đa thức

 ohsusu

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 2x2+4xy

b) 10x(x-y)+6y(x-y) c) x2-25-2xy+y2

Mọi người giúp mình với ạ!!

Nguyễn Thị Mai Linh
Nguyễn Thị Mai Linh 6 tháng 11 2020 lúc 23:03

a) 2x2+4xy =2x(x+2y)

b) 10x(x-y)+6y(x-y)=(10x+6y)(x-y)=2(5x+3y)(x-y)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 7 tháng 11 2020 lúc 10:33

a) 2x2 + 4xy = 2x(x + 2y)

b) 10x(x - y) + 6y(x - y)

= (x - y)(10x + 6y)

= 2(x - y)(5x + 3y)

c) x2 - 25 - 2xy + y2

= (x2 - 2xy + y2) - 25

= (x - y)2 - 52

= (x - y - 5)(x - y + 5)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN