Căn bậc hai. Căn bậc ba

david thomson

Tìm Min A=|2x-3|+\(\frac{1}{2}\)|4x-1|

Giúp minh nhoaaaa

Não Gà
Não Gà 6 tháng 11 2020 lúc 20:52

A=|2x-3|+\(\frac{1}{2}\)|4x-1|

Có |2x-3|≥0 và \(\frac{1}{2}\)|4x-1|≥0

⇒A≥0

Dấu"=" xảy ra khi|2x-3|=0 và |4x-1|=0 hay A min

⇒A min =0

Vậy A min =0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN