Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Pé Ngân

Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 7,7 gam một chất hữu cơ (B), dẫn các chất thu được sau phản ứng qua bình 1 đựng P2O5 và bình 2 đựng dung dịch nước vôi trong, thì thu được một khí trơ có thể tích là 1,12 lit, đồng thời bình 1 tăng lên 6,3 gam và bình 2 xuất hiện 10 gam kết tủa, đun nhẹ dd ở bình 2 thì thấy xuất hiện thêm 5 gam kết tủa nữa.

a. Tính khối lượng và % khối lượng các nguyên tố

b. Lập tỉ lệ nguyên tử các nguyên tố.

Bài 2: Đốt cháy 0,366 gam chất hữu cơ thu được 0,4032 lít CO2(đkc) , 0,234 gam H2O. Mặt khác phân tích 0,549 gam chất hữ cơ thu được 37,42 cm3 N2 ( 270C, 750mmHg). Xác định % khối lượng của từng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ đó

Help me


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN