Test chức năng

Phạm Tất Đạt

1) \(MB+MC=AB\)

\(=MB-AB+MC\)

\(=MA+MC=0\)

\(=>\) M LÀ TRUNG ĐIỂM ĐOẠN \(AC\)

2)\(MA+2MB+MC\)

GỌI K LÀ TRUNG ĐIỂM ĐOẠN AC

\(=>MA+MC+2MB=2MK+2MB=0\)

\(=>\) M LÀ TRUNG ĐIỂM ĐOẠN KB

3)\(\left|MA-CA\right|=\left|AC-AB\right|\)

\(\left|MC\right|=\left|BC\right|\)

=> M Ở BẤT KÌ VỊ TRÍ NÀO SAO CHO QUY TÍCH ĐIỂM C LÀ ĐƯỜNG TRUNG TRỰC VUÔNG VỚI MB

4)\(\left|MA+MB+MC\right|=\frac{3}{2}\left|MB+MC\right|\)

CHO TAM GIÁC ABC G LÀ TRỌNG TÂM CỦA TAM GIÁC ABC

VÀ K LÀ TRUNG ĐIỂM ĐOẠN BC

\(=>3\left|MG\right|=\frac{3}{2}2\left|MK\right|\)

\(=3\left|MG\right|=3\left|MK\right|\)

\(\left|MG\right|=\left|MK\right|\)

\(=>\) TẬP HỢP TẤT CẢ CÁC ĐIỂM M NẰM TRÊN ĐƯỜNG TRUNG TRỰC VỚI ĐOẠN THẲNG GK


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN