Ôn tập chương II

Easylove

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để parabol \(\left(P_1\right):y=4x^2+9x-m-2\) cắt parabol \(\left(P_2\right):y=3x^2+8x-2\) tại 2 điểm phân biệt nằm về 2 phía trục hoành


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN