Kiều Đông Du

Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất ?

A. Hạt trần

B. Dương xỉ

C. Rêu

D. Tảo

Đỗ Khánh Chi
7 tháng 2 2019 lúc 6:36

Đáp án: D

Tảo là thực vật bậc thấp nhất, chưa có rễ, thân, lá thực sự, chưa có mạch dẫn - SGK 142

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất ?

A. Hạt trần

B. Dương xỉ

C. Rêu

D. Tảo

Kiều Đông Du

Trong các nhóm thực vật ngày nay, nhóm nào có tổ chức cơ thể đơn giản nhất ?

A. Hạt trần

B. Dương xỉ

C. Rêu

D. Tảo

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN