Ngọc Trân
7 tháng 9 2017 lúc 19:39

ố tự nhiên có 3 chữ số mình sẽ qui ước là abc| (điều kiện: a khác 0; a, b, c là các chữ số trong khoảng từ 0 đến 9) abc| = (a +b + c)*11 <=> a*100 + b*10 + c = a*11 +b*11 +c*11 <=> a*89 = b + c*10 xét thấy b và c lớn nhất = 9 suy ra vế phải lớn nhất bằng 99 suy ra vế trái lớn nhất bằng 99 suy ra a chỉ có thể bằng 1 (nếu a = 2 thì vế trái đã bằng 178) a = 1 suy ra b + c*10 = 89 xét thấy c*10 có tận cùng bằng 0 89 có tận cùng = 9 suy ra b =9 suy ra c =8 thử lại 198 = (1+9+8)*11  

Bình luận (0)
Hoàng Tử Bóng Đêm
7 tháng 9 2017 lúc 19:46

198 

k nhe 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN