Bài 2 : Dân số và sự gia tăng dân số

Phạm Thuỳ Dương

Cho bảng số liệu sau:

Tỉ lệ sinh ,tỉ lệ tử ,tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta năm 1979 và năm 2019 (%)

Năm 1979 2019
Tỉ lệ sinh 3,25 1,63
Tỉ lệ tử 0,72 0,63
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên 2,53 1,00

a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ sinh ,tỉ lệ tử ,tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta năm 1979 và năm 2019.

b) Nêu nhận xét tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta năm 1979 và năm 2019.

~Mong mọi người giải giúp mình~


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN