Thu thập số liệu, tần số

meme Lai

Cho hàm số : y=f(x)=-x-3/14

Tính : f(1)?nếu y=1/3 thì x bằng bao nhiêu?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN