Nhók Bạch Dương
5 tháng 9 2017 lúc 15:30

Vì số cây của tổ 1 và tổ 2 trồng được nhiều hơn số cây của tổ 2 và tổ 3 là 10 cây.

Vậy tổ 1 trồng được hơn tổ 3 là 10 cây.

Số cây của tổ 2 và tổ 3 trồng được ít hơn số cây của tổ 3 và tổ 1 là 5 cây.

Vậy tổ 2 trồng được ít hơn tổ 1 là 5 cây.

Nếu tổ 1 trồng ít đi 10 cây, tổ 2 trồng ít đi 5 cây thì số cây ba tổ trồng được bằng nhau.

Khi đó cả ba tổ trồng được số cây là: 120 – 10 – 5 = 105 (cây)

Tổ 3 trồng được số cây là: 105 : 3 = 35 (cây)

Tổ 1 trồng được số cây là: 35 + 10 = 45 (cây)

Tổ 2 trồng được số cây là: 45 – 5 = 40 (cây) 

Bình luận (0)
Trương Phúc Anh
5 tháng 9 2017 lúc 15:38

Tổng số cây 3 tổ trồng được là :

120 - 10 - 5 = 105 ( cây )

Tổ 3 trồng được là :

105 : 3 = 45 ( cây )

Tổ 1 trồng được số cây là :

35 + 10 = 45 ( cây )

Tổ 2 trồng được số cây là :

45 - 5 = 40 ( cây )

  Đ/s : ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Có ba tổ trồng cây. Tổ 1 trồng được nhiều hơn số cây của mỗi tổ là 6 cây. Tổ hai trồng được số cây nhiều hơn trung bình cộng số cây của tổ 2 và tổ 3 là 1 cây. Biết tổ 3 trồng 26 cây. Hỏi tổ một trồng bao nhiêu cây

Pham Trong Bach

Có ba tổ trồng cây. Tổ 1 trồng được nhiều hơn số cây của mỗi tổ là 6 cây. Tổ hai trồng được số cây nhiều hơn trung bình cộng số cây của tổ 2 và tổ 3 là 1 cây. Biết tổ 3 trồng 26 cây. Hỏi tổ một trồng bao nhiêu cây?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN