Violympic toán 9

Hạ Vy

tính B=\(\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}}+\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}\)

Trịnh Mai Phương
29 tháng 10 2020 lúc 22:05

\(B=\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2}-\sqrt{3}}\)

\(B=\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{4}+\sqrt{3}}+\frac{2-\sqrt{3}}{-\sqrt{3}}\)

\(B=1-\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}\)

\(B=\frac{\sqrt{3}-2+\sqrt{3}}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}-2}{\sqrt{3}}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN