Violympic toán 9

Đõ Phương Thảo

x,y,z ϵZ và 100x+10y+z⋮21

CM: x-2y+4z⋮21

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 29 tháng 10 2020 lúc 15:32

\(100x+10y+z⋮21\)

\(\Rightarrow21\left(5x+z\right)-\left(100x+10y+z\right)⋮21\)

\(\Rightarrow5x-10y+20z⋮21\)

\(\Rightarrow5\left(x-2y+4z\right)⋮21\)

Mà 5 và 21 là 2 số nguyên tố cùng nhau

\(\Rightarrow x-2y+4z⋮21\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN