alibaba nguyễn
4 tháng 9 2017 lúc 8:42

Ta có: 

A = \(\frac{1x^3-3x+\left(x^2-1\right)\sqrt{x^2-4}-2}{x^3-3x+\left(x^2-1\right)\sqrt{x^2-4}-2}\)

\(\frac{\left(x-2\right)\left(x+1\right)^2+\left(x^2-1\right)\sqrt{x^2-4}}{\left(x+2\right)\left(x-1\right)^2+\left(x^2-1\right)\sqrt{x^2-4}}\)

\(\frac{\sqrt{x-2}\left(x+1\right)\left(\sqrt{x-2}\left(x+1\right)+\sqrt{x+2}\left(x-1\right)\right)}{\sqrt{x+2}\left(x-1\right)\left(\sqrt{x-2}\left(x+1\right)+\sqrt{x+2}\left(x-1\right)\right)}\)

\(\frac{\sqrt{x-2}\left(x+1\right)}{\sqrt{x+2}\left(x-1\right)}\)        

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN