Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Minh Trần

Giúp mình vs, mình đg cần gấp. Mình cảm ơn

\(\frac{5x}{7}\)=\(\frac{y}{8}\)và 5x-y= -1

Louis Thương Thanh
Louis Thương Thanh 28 tháng 10 2020 lúc 16:27
https://i.imgur.com/THZjgUs.jpg
Bình luận (0)
Hoàng Thùy Dung
Hoàng Thùy Dung 28 tháng 10 2020 lúc 17:43

\(\frac{5x}{7}\)=\(\frac{y}{8}\)và 5x-y= -1

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{5x}{7}\)= \(\frac{y}{8}\)=\(\frac{5x-y}{7-8}\)=\(\frac{-1}{-1}\)=1

Do đó: + \(\frac{5x}{7}\)=1 => 5x=7 => x= \(\frac{7}{5}\)

+ \(\frac{y}{8}\)=1 => y= 8

Vậy x=\(\frac{7}{5}\); \(\frac{y}{8}\)=8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN