Trà My
2 tháng 9 2017 lúc 16:56

3+2x-1=24-[16-(4-1)]

3+2x+1=24-(16-3)

3+2x+1=24-13

3+2x+1=11

2x+1=11-3

2x+1=8

2x+1=23

=> x+1=3

x=2

Bình luận (0)
Tấn Phát Nguyễn
2 tháng 9 2017 lúc 16:59

3+2\(^{x-1}\)=24-[16-3]

3+2\(^{x-1}\)=24-13=11

2\(^{x-1}\)=11-3=8=2\(^3\)

=>x-1=3

=>x=4

Bình luận (0)
PTĐ là dân chơi
2 tháng 9 2017 lúc 22:45

\(3+2^{x-1}=24-\left[4^2-\left(2^2-1\right)\right]\)

\(\Rightarrow3+2^{x-1}=24-\left(16-3\right)\)

\(\Rightarrow3+2^{x-1}=24-13=11\)

\(\Rightarrow2^{x-1}=8=2^3\)

\(\Rightarrow x-1=3\)

\(\Rightarrow x=4\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN