Chương 1:ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Tường Nguyễn Thế

Cho hai hàm số \(y=\frac{x}{x+1}+\frac{x+1}{x+2}+\frac{x+2}{x+3}+\frac{x+3}{x+4}\)\(y=\left|x+1\right|-x+m\) (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là \(\left(C_1\right)\)\(\left(C_2\right)\). Tập hợp tất cả các giá trị của m để \(\left(C_1\right)\)\(\left(C_2\right)\) cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt là ?

Nguyễn Việt Lâm
27 tháng 10 2020 lúc 21:07
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN