Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Easylove

giải phương trình \(\frac{x}{x+1}-2\sqrt{\frac{x+1}{x}}=3\)

Nguyễn Việt Lâm
Nguyễn Việt Lâm Giáo viên 27 tháng 10 2020 lúc 21:10

ĐKXĐ: ...

Đặt \(\sqrt{\frac{x+1}{x}}=t>0\)

\(\Rightarrow\frac{1}{t^2}-2t=3\)

\(\Leftrightarrow2t^3+3t^2-1=0\)

\(\Leftrightarrow\left(t+1\right)^2\left(2t-1\right)=0\)

\(\Leftrightarrow t=\frac{1}{2}\Leftrightarrow\frac{x+1}{x}=\frac{1}{4}\)

\(\Leftrightarrow...\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN