nuker_ts
2 tháng 9 2017 lúc 12:58

Bài : 5 

a) Ta có : A = 3 + |4 - x|

Vì : \(\left|4-x\right|\ge0\forall x\)

Nên : A = 3 + |4 - x| \(\ge3\forall x\)

Vậy Amin = 3 khi x = 4

b) Ta có : B = 5|1 - 4x| - 1 

Vì  \(\text{5|1 - 4x|}\ge0\forall x\)

Nên : B = 5|1 - 4x| - 1 \(\ge-1\forall x\)

Vậy Bmin = -1 khi x = 1/4

Bình luận (0)
Son Goku
2 tháng 9 2017 lúc 13:06

a)\(\left|2x-3\right|=6\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}2x-3=6\\2x-3=-6\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}...\\...\end{cases}}\)

b)\(2.\left|3x+1\right|=5\)

\(\left|3x+1\right|=2,5\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x+1=2,5\\3x+1=-2,5\end{cases}}\Rightarrow\orbr{\begin{cases}...\\...\end{cases}}\)

c)\(7,5-3\left|5-2x\right|=-4,5\)

\(3\left|5-2x\right|=12\)

\(\left|5-2x\right|=4\)

\(...\)

Bình luận (0)
Son Goku
2 tháng 9 2017 lúc 13:12

\(D=0\forall x\)

Bình luận (0)
Son Goku
2 tháng 9 2017 lúc 13:13

\(MinD=0\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN