Potterhead_Phạm Thanh Huyền
2 tháng 9 2017 lúc 9:50

Nửa chu vi thửa ruộng là:

   96 : 2 = 48 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là:

    48 : ( 3 + 5 ) x 3 = 18 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là:

     48 - 18 = 30 ( m )

Diện tích thửa ruộng là:

     30 x 18 = 540 ( m2 )

Cả thửa ruộng thu được số tạ thóc là:

     56 : 100 x 540 = 302,4 kg = 3,024 tạ thóc

          Đ/s:........

Bình luận (0)
Ánh
2 tháng 9 2017 lúc 9:50

Chiều dài là:

    96:2:(3+5)x5=30(m)

Chiều rộng là:

    96:2-30=18(m)

Thửa ruộng thu hoạch được là:

     18x30:100x56=268,8(kg)

Bình luận (0)
huynh nguyen thanh binh
2 tháng 9 2017 lúc 9:51

là 302,4kg

Bình luận (0)
Cô nàng Thiên Yết
2 tháng 9 2017 lúc 9:58

Nửa chu vi thửa ruộng là :

  96 : 2 = 48 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

  48 : ( 3 + 5 ) x 3 = 18 ( m )

Chiều dài thửa ruộng là :

  48 - 18 = 30 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

  18 x 30 = 540 ( m2 )

Cả thửa ruộng thu hoạch được là :

   540 : 100 x 56 = 302,4 ( kg )

            Đ/s : 302,4 kg thóc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN