Bài 2: Cực trị hàm số

Lê Thiên Anh

Số cực trị của hàm số: \(y=\left|x^2-1\right|.\left(x^2-2\right)\)

Na Cà Rốt
Na Cà Rốt 27 tháng 10 2020 lúc 22:38

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN