Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Phạm Khánh Linh

Hãy sử dụng các cụm từ: thư điện tử, hộp thư, hộp thư điện tử, máy chủ thư điện tử, dịch vụ thư điện tử, trang web để điền vào chỗ trống cho đúng:

Mô hình thư điện tử thông qua các trang web đc mô tả như sau:

a, Người gửi và người nhận phải đăng ký một.................tại một ................của nhà cung cấp...................

b, Người gửi truy cập...............cung caaso..............và đăng nhập vào.............của mình

c, Người gửi soạn..............và gửi nó đến......................mình đã đăng ký

d, ....................của người gửi sẽ gửi thư này thông qua mạng internet đến........của người nhận

e, Người nhận đăng nhập vào ...................của mình trên.................của nhà cung cấp...............để nhận và đọc thư của mình

Phuong Phuonq
30 tháng 10 2020 lúc 16:26

Đáp án:

a) hộp thư , trang web, dịch vụ thư điện tử

b) trang web , dịch vụ thư điện tử , hộp thư điện tử

c) dịch vụ thư điện tử , trang web

d) thư điện tử , máy chủ thư điện tử

e) hộp thư, trang web, thư điện tử

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN