Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Tun Duong

\(\sqrt{3}\) x(\(\sin x+\frac{sin3x+cos3x}{1+2sin2x}\))=\(cos\left(x-\frac{\Pi}{2}\right)\)

hhy.
23 tháng 10 2020 lúc 0:26

Hình như câu này tui từng đi hỏi anh Lâm thì phải :D

\(\sin3x+\cos3x=3\sin x-4\sin^3x+4\cos^3x-3\cos x\)

\(=3\left(\sin x-\cos x\right)-4\left(\sin x-\cos x\right)\left(\sin^2x+\sin x\cos x+\cos^2x\right)=\left(\cos x-\sin x\right)\left(4\sin x\cos x+1\right)=\left(\cos x-\sin x\right)\left(1+2\sin2x\right)\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{3}\cos x=\sin x\Leftrightarrow\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}\)

Bạn tự giải nốt, nhớ đối chiếu đkxd nhó

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN