Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Cuc Kac
22 tháng 10 2020 lúc 21:54

Ta có:

\(\left(2^2\right)^{2x-1}=\left(\frac{1}{2}\right)^3\)

\(2^{2\left(2x-1\right)}=2^{-3}\)

\(\Rightarrow2\left(2x-1\right)=-3\)

\(2x-1=-3:2=-\frac{3}{2}\)

\(2x=-\frac{3}{2}+1=-\frac{1}{2}\)

\(x=-\frac{1}{2}:2=-\frac{1}{4}\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
11 tháng 11 2020 lúc 18:25

42x-1 = 1/8

8.42x-1 = 1

23.(22)2x-1 = 1

23.24x-2 = 1

24x-2+3 = 1

24x+1 = 20

4x + 1 = 0

4x = -1

x = -1 : 4

x = -0,25

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN