Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

meme Lai

x/-9=y/12 và 2x-3y=163

Giúp mk với mk đag cần gấp ạ😓😓😓

Nguyễn Giang
Thượng sĩ -
15 tháng 10 2020 lúc 12:21

\(\frac{x}{-9}=\frac{y}{12}\text{ và }2.x-3.y=163\left(1\right)\)

\(\text{C1: Ta có: }\frac{x}{-9}=\frac{y}{12}=k\)

\(\Leftrightarrow x=-9.k\text{ }\text{ }\text{ }\text{ }\)

\(\Leftrightarrow y=12.k\)

\(\text{Thay x=-9k, y=12k vào (1), ta được: }\)

\(2.\left(-9\right).k-3.12.k=163\)

\(\Leftrightarrow-18.k-36.k=163\)

\(\Leftrightarrow k.\left(-18-36\right)=163\)

\(\Leftrightarrow k.\left(-54\right)=163\)

\(\Leftrightarrow k=\frac{163}{-54}\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{163}{-54}.\left(-9\right)\\y=\frac{163}{-54}.12\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{163}{6}\\y=\frac{326}{-9}\end{matrix}\right.\)

\(\text{Vậy }\left(x,y\right)=\frac{163}{6},\frac{326}{-9}\)

\(\text{C2: Ta có: }\frac{x}{-9}=\frac{y}{12}\Rightarrow\frac{2x}{-18}=\frac{3y}{36}\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{-18}=\frac{3y}{36}=\frac{2x-3y}{-18-36}\left(2\right)\)

\(\text{Thay (1) vào (2), ta được: }\)

\(\Rightarrow\frac{2x}{-18}=\frac{3y}{36}=\frac{2x-3y}{-18-36}=\frac{163}{-54}\)

\(\left(\text{Chỗ này bạn có thể thay luôn vào dòng trên không cần phải ghi cái dòng trên là thay đâu}\right)\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\frac{x}{-9}=\frac{163}{-54}\\\frac{y}{12}=\frac{163}{-54}\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{163}{-54}.\left(-9\right)\\y=\frac{163}{-54}.12\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{163}{6}\\y=\frac{326}{-9}\end{matrix}\right.\)

\(\text{Vậy }\left(x,y\right)=\frac{163}{6},\frac{326}{-9}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN