Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều

Nguyễn Trà My

Phương trình vận tốc của một vật chuyển động thẳng là v=-3t+6 ( v tíng bằng m/s; t tính bằng s ). Trong đó chọn chiều dương là chiều chuyển động

a. Xác định gia tốc và vật tốc ban đầu

b. Xác định thời điểm mà vật đổi chiều chuyển động

c. Vẽ đồ thị vận tốc

Hà Đức Thọ
Trung tá -
16 tháng 10 2020 lúc 15:00

a. Từ công thức: \(v=v_0+a.t\) suy ra gia tốc của vật: \(a=-3(m/s^2)\), vận tốc ban đầu: \(v_0=6(m/s)\)

b. Vật đổi chiều chuyển động khi vận tốc chuyển từ dương sang âm. Tại thời điểm đó \(v=0\)

\(\Rightarrow -3t+6 = 0 \Rightarrow t = 2(s)\)

c. Đồ thị vận tốc là hàm bậc nhất theo thời gian

> > t(s) v(m/s) O 6 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN