OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO
26 tháng 8 2017 lúc 5:43

Hệ <=> (x + y)y + x2 + 1 - 4y = 0 và y(x + y)2 - 2(x2 + 1 ) - 7y = 0 

Chia cả 2 vế của 2 phương trình cho y, ta được hệ : 

( x + y) + (x2 + 1)/y - 4 = 0 và ( x + y)2 - 2(x2 + 1)/y - 7 = 0 

đặt a = x + y 

b = ( x2 + 1)/y 

Ta có hệ : 

a + b - 4 = 0 và a2 - 2b - 7 = 0 

Giải ra ta có ( x,y ) = (1,2 ) hoặc ( -2,5 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN