Strawberry Chocolate
26 tháng 8 2017 lúc 9:38

\(G=1.3.5+3.5.7+5.7.9+...+95.97.99\)

\(G=1+99.\left(3+5+7+...+97\right)\)\

\(G=100.\left[\left(3+97\right)+\left(5+95\right)+...+\left(49+51\right)\right]\)

\(G=100.\left(100.24\right)\)

\(G=100.2400=240000\)

Bình luận (0)
Nguyễn Song Thư
31 tháng 8 2017 lúc 19:47

240000

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN