Đo độ dài

Thuỷ Tran

Làm bài tập Vật Lý Một bạn học sinh dùng một chiếc thước thẳng có độ chia nhỏ nhất là 3 cm để đo chiều dài của một cuốn sách được các kết quả đo như sau 24,2 cm 24,1 cm 24,3 cm 24,4 cm kết quả đo là đúng tại sao và 5 có các bình chia độ lần lượt có của các giới hạn đo như sau 100 ml 200 ml 300 ml 400 ml bình chia nào là phù hợp nhất để đo thể tích của một khối chất lỏng khoảng 210 ml và 6 Một vật có khối lượng khoảng 50 kg dùng cân nào trong các cân sau để đo khối lượng của vật cân 20 kg cân 45 kg cân 100 kg tôm 60 kg câu trả lời nào đúng Vì sao một vật có khối lượng là 2000 gam có thể tích là 20 cm khối tính khối lượng riêng của vật đó

bài 7 Tính thể tích của một vật biết vật đó có khối lượng là 10 kg và có khối lượng riêng là 50 kg trên mét khối bài 8 Tính khối lượng của vật biết vật có thể tích là 100 cm khối khối lượng riêng là 8 kg trên mét khối


Các câu hỏi tương tự
Loading...