Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nguyễn Phương Anh

Ý kiến sau đúng hay sai:"Pháp luật làm mất đi sự tự do chả công dân".Vì sao??

Nguyễn Thị Bảo Châu
14 tháng 10 2020 lúc 10:41

Ý kiến "Pháp luật làm mất đi sự tự do của công dân" là sai. Bởi vì pháp luật dù hạn chế một số hành động của công dân nhưng đó là do những thao tác ấy tác động tiêu cực đến môi trường, thiên nhiên hay thậm chí là sự sống của những công dân khác.

Ví dụ như: Cấm xả rác bừa bãi, cấm bạo hành gia đình và học đường, hay những quy định giao thông - đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cấm vượt đèn đỏ, ...

Pháp luật rất hà khắc, có khi còn gây ra sự khó chịu cho công dân. Tuy nhiên, nó được đặt ra cũng chỉ muốn bảo vệ an toàn và mạng sống của mọi người chứ không hề làm mất đi sự tự do cơ bản cần thiết của mỗi người.

Đây mình tự làm nên nếu bạn không muốn lấy thì thôi nhé!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
đố biết ai

Câu 1: Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân và ……

A. nhân dân lao động.

B. giai cấp công nhân.

C. giai cấp cầm quyền.

D. giai cấp tiến bộ

Câu 2: Pháp luật do nhà nước ta xây dựng và ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu, lợi ích của ……

A. giai cấp công nhân.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. đa số nhân dân lao động.

D. giai cấp nông dân.

Câu 3: Pháp luật là phương tiện, công cụ để nhà nước

A. quản lí xã hội.

B. quản lí công dân.

C. bảo vệ các công dân.

D. bảo vệ các giai cấp.

Câu 4: Phương pháp và công cụ giúp nhà nước quản lí xã hội một cách hiệu quả nhất là

A. giáo dục.

B. pháp luật.

C. đạo đức.

D. kế hoạch.

Câu 5: Vai trò nào sau đây không phải là của pháp luật?

A. Công cụ để quản lí nhà nước.

B. Giữ vững an ninh chính trị.

C. Phương tiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

D. Chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân.

Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không phải là của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến.

B. Tính thống nhất.

C. Tính bắt buộc.

D. Tính xác định chặt chẽ.

Câu 7: Pháp luật là hệ thống các …… do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực của Nhà nước.

A. quy tắc.

B. quy tắc xử sự.

C. quy tắc xử sự chung.

D. quy định.

Câu 8: Pháp luật mang tính …… vì pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của Nhà nước.

A. mệnh lệnh

B. chặt chẽ

C. quy phạm phổ biến

D. bắt buộc

Câu 9: Pháp luật nước ta thể hiện ý chí của giai cấp …… và nhân dân lao động, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

A. công nhân

B. nông dân

C. trí thức

D. công chức

Câu 10: Tính bắt buộc của pháp luật thể hiện ở chỗ ai cũng phải tuân theo, ai vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định. Đúng hay Sai?

A. Đúng

B. Sai

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN