Ôn tập cuối năm môn Hình học

Curry

cho tam giác ABC trung điểm BC là D, O thuộc AD sao cho AO=4OD. E là giao điểm CO và AB, F là giao điểm BO và AC, M là giao điểm AD và EF. TÌm MO/AD


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN