Ôn tập lịch sử lớp 11

Hoàng Nguyễn

Khái quát phong trào đấu tranh dành độc lập ở Châu Á cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20? Tại sao cuộc cải cách Rama 5 ở Xiêm được coi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để ?

Thảo Phương
Thảo Phương CTV 8 tháng 10 2020 lúc 21:39

Khái quát phong trào đấu tranh dành độc lập ở Châu Á cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 :

- Phong trào diễn ra sôi nổi với những hình thức phong phú, phong trào lên cao và lan rộng khắp các quốc gia. Giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.

- Đặc biệt ở Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo nhân dân ba nước (Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) đấu tranh chống Pháp, tạo bước ngoặt cho phong trào.

- Phong trài dân chủ tư sản tiếp tục phát triển, chưa có phong trào nào thắng lợi, nhưng đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân chống kẻ thù chung.Từ năm 1940, chống chủ nghĩa phát xít.

Cuộc cải cách Rama 5 ở Xiêm được coi là cuộc cách mạng tư sản không triệt để : -Năm 1861, Ra ma V đã tiến hành cải cách toàn diện đất nước mang tính chất một cuộc cách mạng tư sản không triệt để và trở thành nước duy nhất ở Đông Nam Á không bị mất độc lập. - Đây là cuộc cách mạng tư sản dưới hình thức cải cách do giai cấp phong kiên tiến hành đã xóa bỏ những cản trở của phong kiến mở đường cho kinh tế TBCN phát triển đưa nước Xiêm phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa - Nhưng là cuộc cách mạng tư sản không triệt để vì không xóa bỏ phong kiến, không giải quyết ruộng đất và dân chủ cho nông dân.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN