Địa lý dân cư

Hạ Mặc Tịch

dựa vào bảng số liệu sau, nhận xét về cơ cấu, sự chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị ở nc ta:

tổng số dân và dân thành thị ở nc ta 1990-2012 ( nghìn người)

Năm

1990

1995

2000

2005

2010

2012

Tổng số dân

66016,7

71995,5

77630,9

82392,1

86932,5

88772,9

Số dân thành thị

12880,3

14938,1

18725,4

22232

26515,9

28306,1


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN