Câu hỏi của Kaity - Tiếng Anh lớp 9

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Change the sentences from the active into the passive

(Đổi các câu từ chủ động sang bị động )

EXAMPLE: You must do this exercise carefully

- This exercise must be done carefully

1. I won`t hang these old pictures in the living room

\(\xrightarrow[]{}\)......................

2. The Greens are going to paint this house and these cars for Christmas Day

\(\xrightarrow[]{}\)......................

3. Some people will interview the new president on TV

\(\xrightarrow[]{}\).....................

4. Are you going to repair those shoes?

\(\xrightarrow[]{}\)...................

5.They will construct some new airports on islands

\(\xrightarrow[]{}\)..........................

6. The new president might fulfill this promise as quickly as people would like

\(\xrightarrow[]{}\).................

7. They are going to find out the mystery

\(\xrightarrow[]{}\).....................

8. You can buy videos like this one anywhere

\(\xrightarrow[]{}\).....................

9. Someone will tell you when you go in to see the doctor

\(\xrightarrow[]{}\)...................

10. They should have finished the hotel by the time you arrive

\(\xrightarrow[]{}\).................

11. Someone has to write the history of the European Community one day

\(\xrightarrow[]{}\)............................

12. When is someone going to announce the results of the contest?

\(\xrightarrow[]{}\)......................

13. They ought to have reported the accident to the police

\(\xrightarrow[]{}\)..................

MOG MỌI NG GIÚP MIK

MIK CẦN CẦN RẤT GẤP NGAY BÂY H

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.