Di truyền và biến dị - Chương II. Nhiễm sắc thể

Cherry

Một tế bào sinh dưỡng của lợn(2n=38) NP 1 lần. Biết giai đoạn chuẩn bị kéo dài 8 phút , bằng gấp đôi của mỗi kì chính thức

a) Tính thời gian của mỗi kì ở lần NP nói trên

b) Xđ số NST cùng trạng thái trong tế bào, sau khi nó NP được 11 phút, 19 phút, 24 phút


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN