Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Pé Ngân

Khi trộn 10ml dung dịch NaOH có pH=13 với 10ml dung dịch HCl 0,3m, thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu

Khánh Đan
Thượng tá -
26 tháng 9 2020 lúc 21:38

Ta có: pH = 13 ⇒ [ H+ ] = 10-13 M ⇒ [ OH- ] = 0,1 M

⇒ nOH- = 0,1.0,01 = 0,001 (mol)

nH+ = 0,01.0,3 = 0,003 (mol)

\(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

⇒ H+ dư 0,002 (mol)

\(\Rightarrow\left[H^+\right]=\frac{0,002}{0,02}=0,1M\Rightarrow pH=1\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Phạm Hoàng Giang
26 tháng 9 2020 lúc 21:47

Giải:

Dung dịch có pH = 13 => pOH = 14 - 13 = 1

Nồng độ OH- của NaOH là:

\(\left[OH^-\right]=10^{-pOH}=10^{-1}=0,1\left(M\right)\)

Số mol NaOH là:

\(n_{NaOH}=0,1.0,01=0,001\left(mol\right)\)

Số mol HCl là:

\(n_{HCl}=0,3.0,01=0,003\left(mol\right)\)

-------H+ + OH- ⇌ H2O

Bđ: --0,003---0,001------0--

Pư: --0,001---0,001------0,001-

Spư: --0,002--0-------0,001

Sau phản ứng còn lại số mol của H+ là 0,002 mol

Nồng độ của H+ sau phản ứng là:

\(\left[H^+\right]=\frac{0,002}{0,1+0,1}=0,01\left(M\right)\)

Dung dịch thu được có pH là:

\(pH=-\log_{10}\left(0,01\right)=2\)

Kết luận: ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN